ODPOCZNIJ SPÓŁKA AKCYJNA


Ul. Rakowiecka 30A/D

02-528 Warszawa
NIP 5213939910
KRS 0000917651


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Kapitał zakładowy:
104.400 PLN
wpłacony w całości

Kontakt: UKOI@UKOI.PL